Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
Knihy


Mária Tóthová Šimčáková, Petra Arslan Šinková, Monika Antošová, Monika Klapková

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková je úspešná detská psychologička. Práci s deťmi sa venuje už 24 rokov, pričom vyše 14 rokov pôsobila ako školská psychologička v základnej škole a gymnáziu v Bratislave. Pracuje s deťmi s rôznymi problémami, s celými rodinami, s učiteľmi a so školskými kolektívmi.

Je členkou Rady pre reklamu ako odborníčka na problematiku reklamy so zameraním na deti. Je autorkou mnohých programov pre deti a mládež, napríklad pre Nadáciu otvorenej spoločnosti, Slovenskú humanitnú radu, Nadáciu Milana Šimečku či Nadáciu pre deti Slovenska, ktoré aj lektoruje. Prispieva do rôznych odborných aj iných publikácií, vedie internetové poradne niekoľkých časopisov, je odbornou garantkou programu Deti na nete (www.detinanete.sk). Veľa skúseností s riešením ťažkostí pri výchove detí získala priamo v rodinách na Slovensku v relácii Pestúnka. Je šťastnou mamou dvoch detí.

 

Mgr. Petra Arslan Šinková niekoľko rokov pracovala ako školská psychologička v materskej škole, v základnej škole a na gymnáziu. V Bratislave vedie už sedem rokov dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 až 7 rokov – Fantastické detské centrum – a od roku 2014 Fantastickú škôlku. Začiatkom roka 2016 otvorila predškolskú prípravku pre deti s odloženou školskou dochádzkou pod názvom Fantastická predŠKOLA.

Je zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa zaoberá predovšetkým diagnostikou a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. Ťažiskom práce je poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí.

Po celom Slovensku vzdeláva a organizuje semináre pre odborníkov z pomáhajúcich profesií a pre učiteľov. Oboznamuje ich s prevratnou metódou na zachytenie porúch učenia a pozornosti už u detí v predškolskom veku – s metódou Dr. Brigitte Sindelarovej. Vzdelávanie týkajúce sa tejto metódy absolvovala u samotnej autorky na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni. Metodiku v roku 2010 adaptovala z nemčiny zostavením diagnostiky v slovenskom jazyku. Je šťastnou a hrdou mamou dvoch detí.

 

MUDr. Monika Antošová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Absolvovala atestáciu prvého stupňa z pediatrie a nadstavbovú atestáciu z neonatológie. Tri roky pracovala na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Sedemnásť rokov pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, z toho osem ako zástupkyňa primára novorodeneckého oddelenia. Tu vykonávala aj pedagogickú činnosť pre študentov lekárskej fakulty. Absolvovala trojmesačný študijný pobyt na Detskej klinike v Bazileji vo Švajčiarsku. V roku 2006 a 2007 bola zástupkyňou SR v Európskej liekovej agentúre EMEA so sídlom v Londýne, ako členka pracovnej skupiny pre účinnosť liekov.

Je autorkou a odbornou garantkou edukačného portálu www.choredieta.sk. Publikuje v rôznych časopisoch, vystupuje v televíznych reláciách z oblasti medicíny. Od roku 2009 vedie neštátnu pediatrickú ambulanciu.

 

Mgr. Monika Klapková je absolventka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a už viac ako 16 rokov pracuje s deťmi od útleho veku až po ukončenie strednej školy v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Bratislave. Odborne sa zameriava na komplexnú starostlivosť o deti s výchovno-vzdelávacími potrebami. Venuje sa predovšetkým deťom s narušeným emocionálno-sociálnym vývinom, deťom s poruchami správania a s poruchami učenia.

Vo svojej práci sa zameriava na proces diagnostiky, prognostiky, realizuje intervenčné postupy v zmysle stimulácie, reedukácie, korekcie v oblasti deficitov poznávacích a kognitívnych schopností, jazykových schopností, exekutívnych, percepčno-motorických funkcií atď. Podieľa sa na metodických aktivitách adresovaných učiteľom a odborným zamestnancom školských zariadení.