Edual
Inšpirácie pre výchovu detí
KnihyObchodné podmienky pre predaj tovaru

(internetový obchod spoločnosti EDUAL, s.r.o.)

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť EDUAL, s. r. o., so sídlom: Údernícka 11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 817 593, DIČ: 2024109021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 99423/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodupredávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: info@edual.sk
telefón: +421/948 759 533
poštová adresa: totožná s adresou sídla predávajúceho

Číslo účtu predávajúceho pre bezhotovostné platby:
názov banky: Tatra banka, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK25 1100 0000 0029 2491 5744
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté cestou internetovej stránky elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a v súvislosti s jej plnením, najmä pri dodaní tovaru, úhrade ceny tovaru a reklamácii tovaru. Tieto Všeobecné obchodné podmienky obsahujú ako svoju súčasť aj Reklamačný poriadok (čl. 8), Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy (čl. 10) a Informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenie sporov (čl.12).

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, majú tieto odlišne dohodnuté podmienky kúpnej zmluvy prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je prehľadom (katalógom) tovaru dodávaného obvykle predávajúcim, pričom predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená až záväzným potvrdením objednávky kupujúceho, alebo na základe otázky kupujúceho pred zadaním objednávky kupujúcim.

1.5. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci súčasne potvrdzuje, že:

a) mu pred uzavretím kúpnej zmluvy boli na internetovej stránke www.edual.sk sprístupnené dokumenty „Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy“ a tieto „Všeobecné obchodné podmienky“, ktoré dokumenty sú okrem toho predávajúcim doručované elektronickou formou kupujúcemu spolu s „Oznámením o doručení objednávky“ (bod 2.2.) a to automaticky po odoslaní objednávky kupujúceho predávajúcemu.

b) sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a s týmito súhlasí.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka"). Vytvorenie objednávky a jej odoslanie je na internetovej stránke predávajúceho podmienené voľbou pokynu „objednávka s platbou“ 

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je zaslanie e-mailového potvrdenia predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky označené ako "Potvrdenie objednávky", odoslané predávajúcim kupujúcemu po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH ak je predávajúci platiteľom DPH, ak predávajúci nie je platiteľom DPH jedná sa o ceny bez DPH a bez účtovania DPH. Automaticky vykonávané „Oznámenie o doručení objednávky“ do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu bezprostredne po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie o doručení objednávky má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o doručení jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje meno a špecifikáciu objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenie kúpnej ceny. Právo zrušenie objednávky je osobitným právom – výhodou kupujúceho poskytovanou mu predávajúcim, ktorým nie je obmedzené ani dotknuté právo kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a platnej právnej úpravy vzťahujúcej sa na ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmlúv uzavretých na diaľku.

2.5. V prípade, ak v čase zadania objednávky prebieha na tovar objednávaný kupujúcim zľavová alebo iná podporná akcia (napr. darček k objednávke a pod.) tak sa predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky záväzne potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodávaný tovar spĺňal požiadavky aplikovateľných platných právnych predpisov,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste resp. inom doklade o doručení(dodaní) tovaru prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v Záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov alebo vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote:

(i) do 5 dní od úhrady kúpnej ceny tovaru kupujúcim, ak kupujúci zvolil platbu vopred; úhrada kúpnej ceny kupujúcim bude vykonaná na základe Záväzného akceptovania objednávky predávajúcim;

alebo

(ii) do 5 dní od odoslania Záväzného akceptovania objednávky predávajúcim kupujúcemu, ak kupujúci zvolil platbu na dobierku; úhrada kúpnej ceny kupujúcim bude vykonaná pri dodaní tovaru.

Dodacie lehoty podľa tohto bodu 5.2. kupujúci bez výhrad akceptuje

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste určenom pre dodanie tovaru; tovar je dodávaný poštovou prepravou alebo kuriérskou službou, podľa voľby kupujúceho pri zadaní objednávky, a to na adresu určenú kupujúcim v objednávke. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar neprevezme, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.4. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi (doručovateľovi) a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca (doručovateľ). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom (doručovateľom) poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.6. V prípade, ak:

a) kupujúci zvolil platbu kúpnej ceny vopred, tak kupujúci ku každej Záväznej akceptácii objednávky obdrží zálohovú faktúru e-mailom a to pred dodaním tovaru (bod 5.2 sub (i)). Kúpna cena tovaru musí byť kupujúcim zaplatená vždy najneskôr do piatich (5) pracovných dní od odoslania Záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu. Po prijatí platby vystaví predávajúci kupujúcemu riadny daňový doklad, ktorý doručí kupujúcemu alebo elektronicky na e-mail, ktorý uviedol kupujúci v objednávke resp. z ktorého objednávku odoslal, alebo v listinnej forme spolu s tovarom.

b) kupujúci zvolil platbu kúpnej ceny na dobierku, tak kupujúci obdrží spolu s tovarom v listinnej forme zálohovú faktúru (bod 5.2 sub (ii)). Kúpna cena tovaru musí byť kupujúcim zaplatená poštovému podniku alebo kuriérovi (podľa formy doručenia na dobierku) pri prevzatí tovaru. Po prijatí platby vystaví predávajúci kupujúcemu riadny daňový doklad, ktorý doručí kupujúcemu elektronicky na e-mail, ktorý uviedol kupujúci v objednávke resp. z ktorého objednávku odoslal.

5.7. Predávajúci akceptuje nasledovné spôsoby platby, voľbu z ktorých vykonáva kupujúci pri zadaní objednávky tovaru:

a) platba na dobierku pri dodaní tovaru (platba poštovému podniku alebo kuriérovi).

b) platba vopred bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

5.8. Platba vopred prevodom na účet. Ak si kupujúci zvolí platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky Vám na e-mail pošleme zálohovú faktúru (bod 5.6 sub a/). Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte na ten istý e-mail riadny daňový doklad, spravidla v nasledujúci pracovný deň. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr v lehote splatnosti (bod 5.6 sub a/) v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú. Platí, že riadny daňový doklad môže byť doručený aj v listinnej forme pri dodaní tovaru.

5.9. Platba na dobierku. Pri platbe na dobierku je kúpna cena uhrádzaná kupujúcim v hotovosti alebo platobnou kartou poštovému podniku alebo kuriérovi pri dodaní tovaru (bod 5.6. sub b/) podľa toho, akú formu platby doručujúci subjekt umožňuje. Pri dodaní tovaru Vám v zásielke bude doručená ak zálohová faktúra na kúpnu cenu. Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte na ten istý e-mail, ktorý ste uviedli v objednávke resp. z ktorého ste objednávku odoslali riadny daňový doklad k prijatej platbe a to, spravidla v nasledujúci pracovný deň.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "Kúpna cena") a to v lehote splatnosti (bod 5.6) niektorým zo spôsobov platby (5.7) zvoleným kupujúcim pri zadaní objednávky. O kúpnej cene je kupujúci informovaný na internetovej stránke pred zadaním objednávky.

V rámci Kúpnej ceny zaplatí kupujúci predávajúcemu aj náklady na zaslanie tovaru (náklady na poštovné alebo kuriérsku službu, podľa voľby spôsobu dodania pri zadaní objednávky kupujúcim, pričom cena týchto zaslaní resp. spôsobov dodania je uvedená na internetovej stránke predávajúceho pre jednotlivé spôsoby zaslania resp. dodania a po voľbe kupujúcim je prenášaná do objednávky).

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu na dobierku, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena prijatá poštovým podnikom alebo kuriérom.

6.3. Kupujúci je povinný v závislosti na výbere zadanom kupujúcim pri odoslaní Objednávky zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pred dodaním tovaru (bod 5.2. sub (i) a bod 5.6 sub a/) ALEBO pri dodaní tovaru (bod 5.2 sub (ii) a bod 5.6. sub a/).

6.4. Všetky zľavy alebo iné predajné podporné akcie sú platné do vypredania zásob určeného tovaru, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, ak bola kúpna cena uhradená vopred, nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho dodaním.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase dodania, alebo ktoré sa prejavia počas záručnej doby. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.edual.sk, ktorý je vyjadrený v tomto čl. 8 Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, ako možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa").

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru predávajúcemu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.8. Podobu reklamačného formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke (formulár nájdete TU) predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru a zaslať formulár spolu s tovarom na adresu sídla predávajúceho, prípadne poslať formulár elektronicky príslušnou funkciou internetovej stránky predávajúceho a tovar samostatne na adresu sídla predávajúceho. Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu (alebo doručenie iného dokladu, z ktorého je zrejmý prejav vôle kupujúceho reklamovať tovar, obsahujúci označenie kupujúceho, predávajúceho, špecifikáciu tovaru, dátum uzavretia kúpnej zmluvy (Záväznej akceptácie objednávky), popis vady tovaru (ako sa vada prejavuje).

b) doručenie reklamovaného tovaru kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

8.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, ak je prevádzkareň zriadená; zriadenie prevádzkarne uvádza predávajúci na svojej internetovej stránke. V prípade, ak na internete prevádzkareň nemá uvedenú, potom platí, že tzv. kamennú prevádzku neprevádzkuje a reklamáciu je potrebné uplatniť elektronickou formou alebo písomnou formou na dresu sídla predávajúceho vrátane zaslania reklamovaného tovaru.

8.10. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom čo ich zistil.

8.11. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5/ Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.13. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. §622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa §2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo osobou určenou výrobcom tovaru na výkon záručných opráv (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu podľa tohto odstavca nemožno zamietnuť.

8.14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby (vady), o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.15. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.16. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

a) vady podľa bodu 8.14 Všeobecných obchodných podmienok;

b) mechanické poškodenia tovaru nespôsobené predávajúcim,

c) vady vzniknuté používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu pre použitie daného tovaru (charakteru tovaru),

d) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

f) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami alebo náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

8.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.18. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby alebo prostredníctvom e-mailu.

8.19. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená dlhšia záručná doba, alebo kratšia záručná doba, ak je podľa právnej úpravy prípustná alebo určená) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

8.20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.22. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 8.16 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

8.23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a všeobecných obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady,

alebo

b) predávajúci chybný tovar vymení.

8.25. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov,

alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

8.26. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie resp. oznámení o reklamácii.

8.27. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

8.28. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

8.29. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

8.30. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.31. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoj nárok z vád tovaru prostredníctvom súdu.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu pri zadaní objednávky svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia, číslo telefónu, e-mailovú adresu a číslo bankového účtu (číslo bankového účtu pre prípad potreby vrátenia Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti).

V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúceho, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s predávajúcim. Bez poskytnutia osobných údajov predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie zálohovej faktúry, vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, komunikácia a plnenie záväzkov počas trvania zmluvy, vedenie prípadných vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejavuje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.edual.sk alebo iným vhodným spôsobom.

9.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. §11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je právnou úpravou ustanovené inak. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako iného členského štátu Európskej únie a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim a postupu ich plnenia, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 17 ods. 1 ZOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, tým však nie je dotknutá možnosť predávajúceho tieto údaje použiť na účely potrebné pre plnenie kúpnej zmluvy. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo právnej úpravy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu v časti „registrácia“.

9.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 9.1., 9.2. a 9.3. týchto podmienok.

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.8. Kupujúci – fyzická osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

- identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný, 
- identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZOOÚ,

- účel spracúvania osobných údajov,

- zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZOOÚ

c) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje;

- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté;

- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, 

- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;

h) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZOOÚ;

ch) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

9.9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;

b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

9.10. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.11. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9.12. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva podľa ZOOÚ môže uplatniť zákonný zástupca.

9.14. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

9.15. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 9.8. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9.16. Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 ZOOÚ informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.edual.sk v rámci týchto Všeobecných obchodných podmienok udeľujem súhlas podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov predávajúcim aj na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu už prípadne zaplatenú Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť a to do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy; vrátenie sa vykoná bezhotovostným prevodom na účet označený kupujúcim.

10.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (výluky z práva odstúpiť sú uvedené v bode 10.15 nižšie). Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť (okrem výnimiek podľa bodu 10.15 nižšie) a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa §3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

10.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť TU (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy) prípadne na priamo na stránke www.edual.sk 

Po doručení odstúpenia od zmluvy predávajúcemu predávajúci odošle kupujúcemu potvrdzovací e-mail resp. list o obdržaní odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním na adresu: Údernícka 11, 851 01 Bratislava. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

10.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

10.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.5. týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

10.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

10.11.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

10.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od obvyklých cien prepravy je tieto možné predpokladať cca. vo výške od 2,- EUR do 6,- EUR.

10.13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od obvyklých cien prepravy je možné tieto predpokladať cca. vo výške od 2,- EUR do 6,- EUR.

10.14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.4. a 10.5. týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.8. týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.

11. Hodnotenia kupujúcich pri výrobkoch

11.1. V prípade, ak predávajúci umožňuje na svojej internetovej stránke (internetovom obchode) kupujúcim zverejňovanie hodnotení a názorov na tovar alebo služby predávajúceho, vyhradzuje si predávajúci nezverejniť prípadne odstrániť také hodnotenia alebo názory, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným tovarom alebo službou, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno predávajúceho, alebo sú urážlivé alebo hanlivé, prípadne porušujú platné právne predpisy .

12. Alternatívne riešenie sporov podľa zákONA č. 391/2015 Z.z.

12.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený riešiť spor zo spotrebiteľskej zmluvy uzavretej z predávajúcim alebo spor súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Právo kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, postupovať cestou alternatívneho riešenia sporu nevylučuje právo spotrebiteľa na súdnu alebo inú právnu ochranu ani nie je podmienkou ich uplatnenia; predstavuje teda právo (možnosť), nie však povinnosť kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyžiť alternatívne riešenie sporu s predávajúcim.

12.2 Cieľom alternatívneho riešenie sporu je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia spotrebiteľského sporu medzi kupujúcim a predávajúcim a to za účasti orgánu spotrebiteľského riešenia sporu. Výsledkom alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, za predpokladu, že účastníci sporu sú ochotní zmierlivo vyriešiť spor, je dohoda ktorú pre účastníkov vypracuje subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorá je záväzná, ak ju účastníci alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu podpíšu.

12.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa s riešením spotrebiteľského sporu s predávajúcim na orgán alternatívneho riešenia sporu, ktorým je vzhľadom k charakteru zmlúv, ktorých sa týkajú tieto Všeobecné obchodné podmienky, Slovenská obchodná inšpekcia, alebo ďalšie subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR.        

12.4 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má práv obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  V prípade, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo, alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo podľa návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

12.5 Návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu môže podať kupujúci, ktorý je spotrebiteľom u subjektu alternatívneho riešenia sporov a to ústne do zápisnice, v listinnej forme alebo elektronickej podobe. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár návrhu, ktorý je prílohou č.1 zákona č. 391/2015 Z.z., a ktorý je k dispozícii aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu.

12.6  V súlade s §3 ods. 1/ písm. t zák. č. 102/2014 Z.z. uvádza predávajúci odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov (http://ec.europa.eu/odr), prostredníctvom ktorej môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj v zmysle čl. 14 ods. 1 a ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online. Odkaz, na v tomto bode uvedenú platformu, je umiestený aj ako osobitný link na webovej stránke predávajúceho.          

 

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny podmienok v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke internetového (elektronického) obchodu predávajúceho, zmena sa však netýka kúpnych zmlúv už uzavretých.

13.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

13.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru poštovému podniku za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

13.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ak nie je nižšie uvedené inak, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

Na vzťahy pri uzavretí kúpnej zmluvy v internetovom obchode predávajúceho, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, nemajúci postavenie spotrebiteľa, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa aplikujú na kúpne zmluvy, ktoré sa podľa predchádzajúcej vety riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, iba ohľadom tých práv a povinností, ktoré nie sú platnou právnou úpravou zaručené výlučne spotrebiteľom, pre vzťahy spravujúce sa Obchodným zákonníkom sa tak vylučujú tie ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú vyjadrením práv na ochranu spotrebiteľa.

13.6. Právne vzťahy z kúpnych zmlúv sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak kogentné ustanovenie právneho poriadku neurčuje inak.

13.7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu.

Vyhlásenie o zverejnení:
Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru v internetovom obchode spoločnosti EDUAL s.r.o., boli vydané a umiestnené na stránke www.edual.sk dňa 5. 5. 2016.

 

V Bratislave, dňa 5. 5. 2016

EDUAL s.r.o.
Alena Vytřísalová, konateľka